جلسه هشتم

[presto_player id=4338]

Delta 2

مفهوم دلیل حرکت قیمت در بازار
نقش معامله گران اگرسیو

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :