جلسه پنجم

[presto_player id=4334]

Volume profile 2

Composite / Periodic / Custom  PROFILE
کاربرد نواحی HVN/LVN
تمپلیت ALL VP :
لبه های هفتگی و ماهانه
Untest zones
حرکات Vpoc

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :