جلسه پانزدهم

[presto_player id=4345]

فراتر از استراتژی

در این درس نکات بسیار پراهمیتی در زمینه روانشناسی معامله گری + مدیریت سرمایه + جمع بندی استراتژی مطرح شده است که فراتر از استراتژی در موفقیت معامله­ گری شما مفید است.

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :