جلسه سوم

[presto_player id=4332]

AUCTION theory

مفهوم value trading
Value  در معاملات بلندمدت
تئوری حراج و value در معاملات کوتاه مدت
Fair & Unfair price
مفهوم Balance & Imbalance در چرخه های حرکت قیمت
معاملات Initiative & Responsive
10 قانون دینامیک قیمت در محدوده های تعادل
استراتژی معاملات تعادل بین سشن ( RTH / ETH )

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :